Bild des Monats Januar 2020

Platz 1 Hun­dert­mark, Bernd — leich­ter Nebel bei San Gimi­gna­no
Platz 2 Hun­dert­mark, Bernd — Blick auf San Gimi­gna­no
Platz 3 Riancho, Patrick - der kleine Kohlweißling
Platz 3 Rian­cho, Patrick — der klei­ne Kohl­weiß­ling
Platz 4 Müller-le Plat, Hans-Joachim - Giro
Platz 4 Mül­ler-le Plat, Hans-Joa­chim — Giro
Platz 5 Riancho, Patrick - unterwegs
Platz 5 Rian­cho, Patrick — unter­wegs