Datei des Monats Dezember 2017

Platz 1 Kleemann, Sabine - Buche
Platz 1 Klee­mann, Sabi­ne — Buche
Platz 2 Riancho, Patrick - Der Vierfleck
Platz 2 Rian­cho, Patrick — Der Vier­fleck
Platz 3 Kaller, Martina - Vergangenes
Platz 3 Kal­ler, Mar­ti­na — Ver­gan­ge­nes
Platz 4 Dlugos, Hans-Dieter - abgeschossen
Platz 4 Dlu­gos, Hans-Die­ter — abge­schos­sen
Platz 4 Mielert, Edgar - Raddetail
Platz 4 Mie­lert, Edgar — Rad­de­tail

2017.12 Dia_RanglisteAushang